Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2021 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.
Oferty należy składać do dnia 10 września 2021 roku do godz. 14 00 w siedzibie Spółki lub
przesłać na adres Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o., 64-915
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29 w zamkniętych kopertach z adnotacją
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok”

Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie :
 forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
 aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,
 poświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania,
finansowego z podaniem numeru i daty wpisu,
 określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie ,
 kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
wstępnym oraz ostatecznym.
4. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace oraz warunki płatności.
5. Projekt umowy.

Biegły Rewident będzie zobowiązany do obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu
złożenia wyjaśnień i informacji, oraz przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej
informacji sporządzanych dla Zarządu o przebiegu badania i ewentualnych problemach.

Podziel się informacją