Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 nr 2021/BZP 00004564/01/P

Zamawiający:

Nazwa: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JASTROWIU Krajowy numer identyfikacyjny:  2 7650006347

Adres: ul. Wojska Polskiego 29

Miejscowość: Jastrowie Kod pocztowy: 64-915 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.zeciuk.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zeciuk.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 672662809

Rodzaj zamawiającego:  Zamawiający sektorowy | art. 5 ust. 1 pkt 1 | gospodarka wodna

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

1 . R O B O T Y  B U D O W L A N E

1.1 Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Wartość zamówienia 4 300 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne(zielone, społeczne ,innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:  NIE

Charakter zamówienia: sektorowe

2 . D O S T A W Y

2.1 Dostawa samochodu typu śmieciarka służącego do opróżniania pojemników

i transportu odpadów w formie leasingu operacyjnego dla ZECiUK

Sp. z o.o. w Jastrowiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy 600 000,00 PLN I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

Podziel się informacją